Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016 (VvE admin), ECLI:NL:RBROT:2016:7505

Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016 (VvE admin), ECLI:NL:RBROT:2016:7505

Vermeend onrechtmatige uiting op website door onbekende derden met bijnaam VvE admin.

Wat betreft artikel 843a Rv stelt de rechtbank het volgende voorop. De vordering betreft de persoonsgegevens van onbekende derden, met het doel hun anonimiteit op te heffen, en daarmee geen informatie die rechtstreeks dienstig kan zijn in het kader van (afwegingen omtrent) de stelplicht en bewijspositie, waarvoor artikel 843a Rv in eerste instantie is geschreven. Niettemin gaan beide partijen er van uit dat die bepaling hier op zichzelf wel toepassing zou kunnen vinden. Met de gedachte dat de persoonsgegevens op één lijn gesteld kunnen worden met andere voor een procedure benodigde informatie, volgt de rechtbank partijen hierin. Daarbij is ook het volgende in aanmerking genomen.

Tussen partijen is niet in discussie dat zowel in het kader van artikel 843a Rv (zie lid 4, op grond waarvan een gewichtige reden aan verstrekking in de weg kan staan) als in het kader van de gestelde onrechtmatigheid van een weigering gegevens te verstrekken (zie het arrest Lycos/Pessers), een afweging van de betrokken belangen dient plaats te vinden. De rechtbank gaat er van uit dat de hier te maken belangenafweging voor beide grondslagen op dezelfde wijze dient plaats te vinden en dus niet tot een andere uitkomst kan leiden.

In casu geen sprake van een ernstige en/of grove aantasting van de eer en goede naam van eiseres. Verder neemt de rechtbank in aanmerking dat niet in geschil is dat de uitlatingen slechts één keer zijn gedaan en zeer spoedig van de website zijn verwijderd, en in die zin een slechts incidenteel karakter hebben gehad. Er is geen concrete aanleiding gesteld of gebleken voor vrees dat de uitlatingen worden herhaald, zodat slechts een gering reëel en concreet belang bestaat bij verkrijging van de persoonsgegevens. Bovendien heeft eiseres de mogelijkheid gehad via de website te reageren op de uitlatingen.

De rechtbank kent om deze redenen aan het belang van eiseres om de persoonsgegevens van de derden te verkrijgen een gering gewicht toe. Vordering eiseres daarom afgewezen.

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , ,