Rechtbank Rotterdam 29 juni 2017 (Sabah), ECLI:NL:RBROT:2017:4986

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2017 (Sabah), ECLI:NL:RBROT:2017:4986

Onderzocht moet worden of aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt. Het geschil heeft immers een internationaal karakter, nu beide gedaagden zijn gevestigd in het buitenland.

In het specifieke geval van een beweerde schending van de persoonlijkheidsrechten door op internet geplaatste content, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de gelaedeerde zich kan wenden tot hetzij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van de content gevestigd is, hetzij de gerechten van de lidstaat waar het centrum van de belangen van de gelaedeerde zich bevindt (HvJ EU, 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10). Nu de woonplaats van eiser moet worden aangemerkt als het centrum van zijn belangen, komt aan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe.

Uit artikel 4 lid 1 Rome II volgt dat het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. De gestelde schade doet zich voor in Nederland, zodat Nederlands recht van toepassing is op het onderhavige geschil.

Het gestelde onrechtmatige karakter van de publicaties is voldoende aannemelijk. De gevorderde rectificatie komt de voorzieningenrechter overigens niet onrechtmatig of ongegrond voor en is, nu geen verweer wordt gevoerd, daarom voor toewijzing vatbaar.

“RECTIFICATIE: onlangs hebben wij het Rotterdamse gemeenteraadslid [eiser] ten onrechte in verband gebracht met terrorisme, oplichting en het verraden van Turkse Nederlanders. Deze beschuldigingen hebben ernstige gevolgen gehad voor het privéleven en het als gemeenteraadslid functioneren van de heer [eiser]. Voor deze beschuldigingen bestond geen grond en die hadden wij dan ook niet mogen plaatsen.”

Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , ,