Rechtbank Rotterdam 31 maart 2011 (bedoeling van virtuele kinderporno), LJN BP9776 (ECLI:NL:RBROT:2011:BP9776)Rechtbank Rotterdam 31 maart 2011 (bedoeling van virtuele kinderporno), ECLI:NL:RBROT:2011:BP9776, LJN BP9776


Het is een feit van algemene bekendheid dat de mogelijkheden op virtueel gebied, sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde wettekst van art. 240b Sr., in het laatste decennium een grote vlucht hebben genomen. De onderhavige virtuele afbeeldingen illustreren dat. De wetgever heeft destijds niet kunnen voorzien wat de huidige mogelijkheden op virtueel gebied zouden zijn en hoe realistisch virtuele afbeeldingen heden ten dagen kunnen lijken. Voor de beantwoording van de vraag of de onderhavige virtuele afbeeldingen strafbaar zijn, grijpt de rechtbank daarom terug op de ratio van de uitbreiding van de strafbaarstelling van kinderpornografie. Bezien moet aldus worden of sprake is van een afbeelding die dermate realistisch is dat die kan worden gebruikt om kinderen aan te moedigen of te verleiden om deel te nemen aan seksueel gedrag of gedrag dat deel kan gaan uitmaken van een subcultuur die seksueel misbruik van kinderen bevordert.
Om te voorkomen dat de reikwijdte van de strafbaarstelling té ver wordt opgerekt, moet volgens de rechtbank van de betreffende afbeeldingen tevens kunnen worden gezegd dat die afbeeldingen op zichzelf of in combinatie met de daaraan toegevoegde tekst, onmiskenbaar en naar objectieve maatstaven bezien, bedoeld zijn tot het opwekken van seksuele prikkeling of andere seksuele doeleinden. De rechtbank heeft hierbij aansluiting gezocht bij de definitie die van ‘child pornography’ is gegeven in artikel 20, eerste lid, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van 2007 (Trb. 2008/58).Op basis van eigen waarneming concludeert de rechtbank dat de bewezenverklaarde virtuele afbeeldingen voldoen aan het gestelde criterium. Geoordeeld wordt dat de afbeeldingen de belangen, die de wetgever heeft beoogd te beschermen met de eerder omschreven wetswijziging, schaden. De afbeeldingen zijn daarom in strijd met artikel 240b Sr.


Categorieën: Kinderporno, nocategory, Virtuele omgeving

Tags: , , , , ,