Rechtbank ’s-Gravenhage 11 juli 2012 (Forum Tros-Pretium), LJN BX1975 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1975)Rechtbank ’s-Gravenhage 11 juli 2012 (Forum Tros-Pretium), ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1975, LJN BX1975

Voor zover voor internetrecht van belang: De rechtbank stelt voorop dat het openstellen van een internetforum waarop berichten kunnen worden geplaatst over Pretium Telecom, op zichzelf niet als onrechtmatig is aan te merken. Bij de vraag of een onrechtmatige inhoud van postings op het forum aan de Tros kan worden toegerekend, is van belang of de Tros actief postings selecteert, redigeert of voor publicatie beoordeelt, dan wel enkel achteraf, al dan niet op verzoek van bezoekers of derden, de rechtmatigheid daarvan controleert. In het onderhavige geval is er sprake van de laatstgenoemde situatie. In dat geval kan het handelen van de Tros onrechtmatig zijn, wanneer zij nalaat op eerste verzoek van Pretium Telecom binnen redelijke termijn postings te verwijderen die een jegens Pretium Telecom evident onrechtmatige inhoud hebben. Dat impliceert ook dat postings die Pretium Telecom onwelgevallig zijn maar de grens van de maatschappelijke zorgvuldigheid niet overschrijden, door de Tros niet verwijderd hoeven te worden.

Niet is komen vast te staan dat de Tros aan voldoende concrete en gerechtvaardigde verzoeken tot verwijdering van Pretium Telecom geen gevolg geeft of heeft gegeven.


Of de Tros zou handelen in strijd met de door haar zelf gestelde gedragsregels voor gebruikers van het forum kan in het midden blijven. De Tros heeft met recht naar voren gebracht dat een derde zoals Pretium Telecom niet (rechtstreeks) enig recht aan die gedragsregels kan ontlenen in haar relatie met de Tros, omdat door de Tros met deze regels is beoogd een ordentelijk verloop op het forum te bewerkstelligen.


Categorieën: Forumbeheerders, nocategory, Notice-and-take-down, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,