Rechtbank ’s-Gravenhage 12 mei 2011 (geen medeplegen door websitebeheerder), LJN BQ4468 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4468)Rechtbank ’s-Gravenhage 12 mei 2011 (geen medeplegen door websitebeheerder), ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4468, LJN BQ4468

De vraag of de verdachte in zijn hoedanigheid van (hoofd) beheerder als medepleger of medeplichtigeverantwoordelijk kan worden gehouden voor het handelen van de andere beheerdersop het forum van de website, beantwoordt de rechtbank ontkennend. Niet, althansonvoldoende is gebleken van een interne hiërarchie tussen de beheerders. Eveminblijkt dat er op enig moment overleg is geweest tussen de beheerders over hoete handelen indien sprake zou zijn van mogelijk strafbare uitingen op het forumvan de website. Voorts is niet gebleken dat er bijvoorbeeld sprake was vanenige structuur waarbij de andere beheerders verantwoording dienden af teleggen aan de verdachte en zijn medeverdachte, noch dat de verdachte enigeaanwijsbevoegdheid had ten aanzien van andere en of nieuw aan te stellenbeheerders. Het voorgaande leidt er toe dat de verdachte naar het oordeel van de rechtbankenkel verantwoordelijk kan worden gehouden voor die ten laste gelegde uitingenop het forum van de website waarvan vast staat dat verdachte deze zelf heeftgeplaatst dan wel in zijn hoedanigheid van beheerder heeft gezien.

Categorieën: Forumbeheerders, nocategory, Positie tussenpersonen, Strafrecht

Tags: , , , , ,