Rechtbank ‘s-Gravenhage 24 oktober 2012 (Sumotorrent), IEPT20121024Rechtbank ‘s-Gravenhage 24 oktober 2012 (Sumotorrent), IEPT20121024

Brein spreekt ISP XS Networks aan omdat XS Networks de website Sumotorrent heeft gehost, waarmee zij Sumotorrent gelegenheid tot het verrichten van inbreukmakende activiteiten heeft gegeven. Onder de gegeven omstandigheden handelde daarmee ook XS Networks onrechtmatig ten opzichte van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden. Het gaat hier om een eigen aansprakelijkheid van XS Networks voor de wijze waarop zij onder de gegeven omstandigheden heeft gehandeld ten opzichte van de aangeslotenen bij BREIN. Daartoe is het volgende redengevend. Het onrechtmatige karakter van (de activiteiten op) Sumotorrent was immers evident en was voor XS Networks bovendien duidelijk, althans dit moet voor haar duidelijk zijn geweest. XS Networks diende derhalve haar dienstverlening aan Sumotorrent te staken en gestaakt te houden. Dat het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbenden niet is toegestaan, mag bekend worden verondersteld. Dat geldt in ieder geval voor een professionele aanbieder van hostingactiviteiten voor websites die bovendien door BREIN verschillende malen is gewezen op de onrechtmatigheid van Sumotorrent. XS Networks heeft als internet service provider een eigen verantwoordelijkheid.


M.b.t. bijhouden identificerende gegevens: XS Networks handelt in strijd met een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert, indien zij niet aan BREIN verstrekt de gegevens die zij heeft, op grond waarvan BREIN de houders van Sumotorrent kan achterhalen. Echter een dergelijke verplichting gaat niet zo ver dat daaruit zonder meer volgt dat XS Networks ten behoeve van derden, zoals BREIN, correcte identificerende informatie van haar klanten dient bij te houden of daar actief onderzoek naar dient te verrichten. Ook wanneer moet worden aangenomen dat op XS Networks een verplichting rust correcte, identificerende informatie van haar klanten bij te houden (of op de klanten van XS Networks de verplichting rust XS Networks correcte, identificerende informatie te verschaffen), dan volgt daaruit nog niet zonder meer dat in geval van schending van die verplichting XS Networks onrechtmatig jegens een derde zoals BREIN handelt.


M.b.t. doorgeven identificerende gegevens: XS Networks handelt wel onrechtmatig jegens brein door de (blijven) weigeren alle identificerende gegevens van de houder(s) van Sumotorrent te verschaffen waarover zij kan beschikken.


Categorie├źn: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Downloaden / uploaden, nocategory, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , , , , , , ,