Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017 (disclaimer), ECLI:NL:RBZWB:2017:890

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 februari 2017 (disclaimer), ECLI:NL:RBZWB:2017:890

Tussen partijen staat vast dat op de website van gedaagde een kopie van de disclaimer was opgenomen die is gepubliceerd op www.freedisclaimer.eu. Op laatstgenoemde website staat vermeld dat eiser auteur en uitgever is van de disclaimer, zodat, nu dit ook niet weersproken wordt door gedaagde, er aan eiser auteursrecht toekomt. Immers, de gebruikte woorden en opmaak van (de tekst van) de disclaimer is het gevolg van creatieve keuzes. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat de vorm van de disclaimer is ontleend aan een ander werk. Het voorgaande betekent dat eiser het uitsluitend recht heeft de disclaimer openbaar te maken en te verveelvoudigen en aan het gebruik door derden voorwaarden te verbinden. Dat de disclaimer mogelijk al meerdere malen is gekopieerd door diverse partijen doet aan het voorgaande niet af, nu dit geen afbreuk doet aan het auteursrecht van eiser.

Gedaagde heeft de ontvangst van de e-mailberichten in de periode tussen 1 december 2015 en 8 januari 2016 en de daaropvolgende brief van 14 januari 2016 gemotiveerd betwist, zodat het aan eiser is te stellen en te onderbouwen dat deze stukken ex artikel 3:37 van het Burgerlijk Wetboek (BW) door gedaagde zijn ontvangen. Eiser heeft enkel gesteld dat hij de e-mailberichten en brief heeft gezonden naar door gedaagde gehanteerde adressen en dat het daarmee onaannemelijk is dat gedaagde de stukken niet heeft ontvangen. Dit is, naar het oordeel van de kantonrechter echter onvoldoende om voldoende onderbouwd te stellen dat gedaagde deze ook heeft ontvangen, zodat niet in rechte is komen vast te staan dat gedaagde deze heeft ontvangen.

Bij bezoek aan de website www.freedisclaimer.eu komt enkel de disclaimer in beeld met daaronder nadere informatie en een copyright notice van eiser. Onder de nadere informatie is de zin (inclusief hyperlink) “Klik hier als u deze disclaimer op uw website wilt gebruiken.” opgenomen. Pas bij het doorklikken op “hier” komt de website van eiser in beeld, waar de gebruiksvoorwaarden staan vermeld. De kantonrechter overweegt dat het meer voor de hand ligt dat, als er gebruiksvoorwaarden zijn gekoppeld aan de disclaimer, deze ook op de site worden gepubliceerd waar de disclaimer op staat vermeld. Te meer, nu internet uitnodigt tot het overnemen van informatie, zonder daarbij in acht te nemen dat deze informatie auteursrechtelijk beschermd kan zijn, en nu het webadres van de website impliceert dat de disclaimer zonder nadere voorwaarden mag worden gebruikt. Door deze wijze van publiceren van de disclaimer, en dan met name gelet op het gebruikte webadres en het ontbreken van de gebruiksvoorwaarden op de hoofdsite, wordt er een grote kans op onbedoeld, dan wel onbewust, schadeplichtig gebruik gecreëerd. Nu vervolgens door eiser niet is onderbouwd dat gedaagde een gedegen mogelijkheid is geboden de disclaimer kosteloos te verwijderen, is het naar het oordeel van de kantonrechter aannemelijk dat de proceskosten in de onderhavige zaak nodeloos zijn gemaakt.

Categorieën: Algemene voorwaarden, Auteursrecht, Disclaimer

Tags: , , , , , , , , , ,