Rechtbank Zutphen 1 juni 2011 (niet nakoming vaststellingsovereenkomst), LJN BQ6672 (ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ6672)Rechtbank Zutphen 1 juni 2011 (niet nakoming vaststellingsovereenkomst), ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ6672, LJN BQ6672

Onweersprokenis dat gedaagde-1 na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst voormeldeberichten aangaande eiser op het internet heeft geplaatst. Gelet op de inhoudvan die berichten staat vast dat gedaagde-1 de afspraken die in devaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, niet is nagekomen. Nu de B.V. tevenspartij is bij de vaststellingsovereenkomst en gedaagde-1 enig bestuurder is vandie vennootschap zijn de vorderingen toewijsbaar jegens (beide) gedaagden, metdien verstande dat de termijn waarbinnen gedaagden aan de veroordeling totverwijdering van de berichten van het internet dient te voldoen, wordt bepaaldop veertien dagen na betekening van dit vonnis.

Rechtbankverbiedt gedaagden om uitlatingen over eiser en diens activiteiten in, welkevorm dan ook, te doen; veroordeelt gedaagden om alle aan hen toe te rekenenuitlatingen over eiser en zijn activiteiten, in welke vorm dan ook, binnenveertien dagen na betekening van dit vonnis van internet, onder andere van eenniet limitatieve lijst van websites en/of twitteraccounts te (doen) verwijderenen verwijderd te houden, aldus dat die uitingen via Google niet meer zijn terugte vinden; en veroordeelt gedaagden om het verspreiden van negatieveberichtgeving over eiser en de aan hem gelieerde personen en/of rechtspersonenin welk medium dan ook met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzenvonnis te staken en gestaakt te houden; plus dwangsom en proceskosten.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Twitter, Zoekmachine

Tags: , , , , ,