Rechtbank Zutphen 13 juni 2008 (ten onrechte verdacht), LJN BD3913 en BD3914. (ECLI:NL:RBZUT:2008:BD3913)
Rechtbank Zutphen 13 juni 2008 (ten onrechte verdacht), LJN BD3913 en BD3914. (ECLI:NL:RBZUT:2008:BD3913)

Verzoek ex artikel 89 Wetboek van Strafvordering. De rechtbank is van oordeel dat aanleiding bestaat verzoeker een bedrag toe te kennen voor de door hem geleden immateriële schade. Een causaal verband tussen de inverzekeringstelling de als gevolg daarvan onstane berichtgeving en de daaruit voortvloeiende immateriële schade is aanwezig. Alle omstandigheden in aanmerking genomen zijn gronden van billijkheid aanwezig voor het toekennen van een vergoeding ten bedrage van € 5.000,-. Zie LJNummer BD3914 voor uitspraak andere verzoeker.


Categorieën: nocategory, Strafvordering