RechtbankGelderland 17 juli 2020 (trouwambtenaar), ECLI:NL:RBGEL:2020:3599

RechtbankGelderland 17 juli 2020 (trouwambtenaar), ECLI:NL:RBGEL:2020:3599

Ontslag op staande voet van trouwambtenaar, omdat zij zich in de pers en op Facebook heeft uitgelaten over het, naar haar mening, onverantwoorde beleid van haar gemeente met betrekking tot trouwerijen.

Als ambtenaar dient zij zich (onder meer) te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien bij openbaring de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met haar functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd (artikel 10 lid 1 Ambtenarenwet). De kantonrechter is van oordeel dat werkneemster de verplichtingen om zich als een goed ambtenaar te gedragen heeft geschonden. Bedenkingen aangaande het gemeentebeleid behoort een ambtenaar intern aan te kaarten. Omdat werkneemster bij haar direct leidinggevende geen steun vond in haar opvattingen, heeft zij er bewust voor gekozen om de discussie extern aan te zwengelen.

Werkneemster heeft haar standpunt via Facebook verkondigd, waardoor een journalist van De Gelderlander contact met haar heeft gezocht. Ter zitting heeft werkneemster verklaard dat zij het artikel wilde gebruiken als platform met een groter bereik zodat zij de landelijke politiek ook kon bereiken. Daar komt bij dat werkneemster zich in het openbaar ook niet in zulke scherpe bewoordingen over het gemeentebeleid had mogen uitlaten. Werkneemster heeft erkend dat zij in het interview met De Gelderlander het woord ‘uitlokken’ heeft gebruikt om daarmee de politiek te prikkelen en dat het artikel overigens een juiste weergave is van hetgeen zij tegen de journalist heeft gezegd.

Door openlijk het gehanteerde beleid in twijfel te trekken en zelfs absurd te noemen, heeft zij afbreuk gedaan aan het vertrouwen van de burgers in het gemeentelijk beleid en de welwillendheid om dit op te volgen. Juist in tijden van crisis, zoals in de eerste periode van de Corona uitbraak, is het voor een goede functionering van de openbare dienst van groot belang dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het draagvlak voor het beleid.

Ernstig plichtsverzuim, reden voor ontslag op staande voet.

Categorieën: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,