Sector kanton Rechtbank Alkmaar 7 april 2011 (2 keer 20 minuten in de wacht), LJN BQ5674 (ECLI:NL:RBALK:2011:BQ5674)Sector kanton Rechtbank Alkmaar 7 april 2011 (2 keer 20 minuten in de wacht), ECLI:NL:RBALK:2011:BQ5674, LJN BQ5674

Eiser Ziggo eist betaling van internetabonnement, gedaagde weigert te betalen, omdatactivering van het internetabonnement niet lukte.

Gedaagdeheeft het probleem tijdig gemeld bij Ziggo en Ziggo twee keer de gelegenheidgegeven om tot een oplossing te komen. Gedaagde kan redelijkerwijs nietverweten worden dat zij de telefoongesprekken met de helpdesk na 20 minutenwachten heeft afgebroken, mede gelet op kosten van die gesprekken voor haar.Het is aan Ziggo om zorg te dragen voor een bereikbare en goed functionerendehelpdesk. Gedaagde twee keer 20 minuten laten wachten, voldoet daaraan niet.Verder had het in de gegeven omstandigheden op de weg van Ziggo gelegen om nahet tweede gesprek met gedaagde zelf initiatieven te nemen om het probleem opte lossen. Het probleem was Ziggo immers bekend en van haar had verwacht mogenworden dat zij dat het probleem ondanks afbreking van het gesprek nader zouonderzoeken en oplossen, eventueel door het inschakelen van een monteur.In juridische termen uitgedrukt, is het niet werken van het internetabonnementeen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Ziggo, die aan Ziggotoegerekend moet worden. Op grond van artikel 6:265 BW was gedaagde daarombevoegd om de overeenkomst ten aanzien van het internetabonnement te ontbinden,omdat de tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt. Daarbij moet de webmail vangedaagde als een (buitengerechtelijke) verklaring tot ontbinding wordenaangemerkt. Daaraan doet niet af dat in die webmail de beëindiging wordtaangegeven van de “internetbeveiliging”. Ziggo heeft immers erkend dat er geenabonnement is aangegaan door gedaagde voor internetbeveiliging, zodat haarverklaring in de webmail alleen maar betrekking kon hebben op beëindiging vanhet internetabonnement en ook als zodanig uitgelegd moet worden. Er is sprakevan een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 270van Boek 6 van het BW, namelijk voor zover het betreft het internetabonnement,die ertoe leidt dat gedaagde voor dat deel van de overeenkomst geenbetalingsverplichtingen meer heeft.


Categorieën: Internettoegangsdiensten, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , ,