Sector kanton Rechtbank Amsterdam 3 februari 2011 (El Tawheed), IEPT20110203Sector kanton Rechtbank Amsterdam 3 februari 2011 (El Tawheed), IEPT20110203

Gedaagde El Tawheed heeft op haar website zonder toestemming artikelen van De Volkskrantintegraal overgenomen. Zij heeft bij elk artikel als bron De Volkskrantvermeld, zonder de naam van de verslaggever.

Metbetrekking tot persexceptie: Omdat gedaagde niet de naam van de verslaggeverheeft vermeld, is niet voldaan aan het vereiste van art. 15 lid 1 sub 3 Aw.

Metbetrekking tot citaatrecht: volgens art. 15a Aw. moet de overname van de tekstbeperkt zijn tot hetgeen gerechtvaardigd is gelet op het te bereiken doel.Overname van de volledige artikelen was niet noodzakelijk, ook niet door hetfeit dat de naam van El Tawheed wordt genoemd.

Metbetrekking tot “free flow of information”: Hoewel het onder omstandighedenmogelijk moet worden geacht dat het algemeen maatschappelijk belang zo zwaarmoet wegen dat het auteursrecht daarvoor moet wijken, is daarvan in hetonderhavige geval geen sprake. Gedaagde had immers genoeg mogelijkheden ombezoekers van haar website te attenderen op auteursrechtelijke beschermdeartikelen uit De Volkskrant. Zo had zij de mogelijkheid om op de in artikel 15aAw. opgenomen wijze te citeren uit artikelen van De Volkskrant of daarnaar teverwijzen door middel van een deeplink op haar website.


Categorieën: Auteursrecht, Domeinnamenrecht, Hyperlinks, Merkenrecht, nocategory, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , ,