Sector kanton Rechtbank Breda 6 december 2012 (Broodfokker), LJN BY6447 (ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447)Sector kanton Rechtbank Breda 6 december 2012 (Broodfokker), ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447, LJN BY6447

De kantonrechter stelt voorop dat, naar zijn voorlopig oordeel, de aard van de uitingen suggestief en grievend is. Het begrip ‘broodfokker’, hetgeen de voornaamste belediging jegens eisers inhoudt, is naar algemeen aanvaarde maatstaven een negatief begrip. Gedaagde heeft ter terechtzitting verklaard dat zij ook vindt dat het begrip een negatieve betekenis heeft en dat zij het ook zo heeft bedoeld. Bij het uiten van dergelijke beschuldigingen dienen hoge eisen te worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing.


Nu gedaagde niet betwist dat zij de gestelde uitlatingen gedaan heeft enkel op basis van vermoedens en deze uitlatingen derhalve niet op feiten berusten, en de kantonrechter overwogen heeft dat de uitlatingen suggestief en grievend zijn, betekent dit dat gedaagde met de door haar geplaatste uitlatingen en publicaties onrechtmatig heeft gehandeld jegens eisers. Dit geldt te meer nu het gekozen medium, internet, een grote impact heeft daar informatie hierop wijd verspreid kan worden en het eenvoudig en voor veel mensen bereikbaar is. Hieruit volgt dat het recht van eisers op bescherming van haar eer en goede naam dient te prevaleren boven het recht van gedaagde op de vrijheid van meningsuiting. De kantonrechter begrijpt dat het doel van gedaagde was een mogelijke misstand waarover zij zich zorgen maakte, te weten het in een te vroeg stadium fokken met Chinese naakthonden aan de kaak te stellen. Deze omstandigheid brengt echter geen rechtvaardiging mee nu een gegronde feitelijke onderbouwing van deze mogelijke misstand ontbreekt.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,