Sector kanton Rechtbank Haarlem 18 november 2010 (Zonder Werken Niets), LJN BQ6771 (ECLI:NL:RBHAA:2010:BQ6771)Sector kanton Rechtbank Haarlem 18 november 2010 (Zonder Werken Niets), ECLI:NL:RBHAA:2010:BQ6771, LJN BQ6771

ZWN heeft ophaar website “zwn-volkstuinen.nl” een artikel opgeslagen in een map met de naam“zwnhaarlem.nl”. Met behulp van zoekprogramma’s is het voor derden mogelijkgeweest toegang te verkrijgen tot dat artikel. ZWN heeft het artikel op eersteverzoek van Cozzmoss (die in opdracht van rechthebbenden het auteursrecht en dedaarmee samenhangende persoonlijkheidsrechten handhaaft) uit haar bestandenverwijderd.

ZWN heeftdoor haar voormelde handelwijze het artikel voor publiek toegankelijk gemaakten aldus inbreuk gemaakt op het auteursrecht daarop van Trouw. Voor het gevalzij zich heeft willen beroepen op art. 12 lid 4 van de Auteurswet faalt haarverweer omdat, al aangenomen dat deze bepaling mede van toepassing is optoegankelijk maken van werken via het internet, de openbaarmaking niet beperktis gebleven tot de in die bepaling bedoelde, besloten kring. Deze inbreuk kanhaar worden toegerekend; de omstandigheid dat het artikel mede voor publiektoegankelijk werd door een beveiligingsfout, komt krachtens de in het verkeergeldende opvattingen voor haar rekening en risico.


Hoewel de algemene voorwaarden waarnaar Cozzmoss verwijst ter onderbouwing van haar forfaitaire schadeberekening op zichzelf niet tussen partijen van toepassing zijn, ligt het toch voor de hand daarbij aanknoping te zoeken bij de berekening van de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding. Ingevolge artikel 6:97 BW dient de rechter de schade te begroten op de wijze die het meest met de aard van de schade in overeenstemming is; in dit geval is het passend aansluiting te zoeken bij de hier te lande gehanteerde tarieven op de markt van de professionele journalistiek.


Nu de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, zal deze worden geschat, en wel op factor 1 van de economische waarde. Immers, het


artikel is – zowel in de tijd, als via het web – slechts beperkt toegankelijkgeweest en het maatschappelijk belang van het terrein (de volkstuinderij) waarop het artikel betrekking heeft, is betrekkelijk gering.


Categorieën: Auteursrecht, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , , , , ,