Sector kanton Rechtbank Maastricht 20 januari 2010 (Van Dijk’s boekhuis), LJN BL1980 (ECLI:NL:RBMAA:2010:BL1980)Sector kanton Rechtbank Maastricht 20 januari 2010 (Van Dijk’s boekhuis), ECLI:NL:RBMAA:2010:BL1980, LJN
**BL1980**

Vaststaat dat gedaagde studieboeken bij Van Dijk – kennelijk in huur en niet op basis van koop – heeft besteld en dat deze boeken zijn geleverd. Tevens staat vast dat de huursom van deze boeken in een aantal termijnen diende te worden voldaan.
Anders dan Van Dijk verdedigt, is de kantonrechter van oordeel dat geen algemene voorwaarden van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst. Hoewel Van Dijk voldoende aannemelijk maakt dat doorgaans in de door haar gehanteerde werkwijze algemene voorwaarden bedongen worden, heeft zij nagelaten te vermelden dat en hoe de bedoelde voorwaarden in dit geval vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst met gedaagde langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld en wel op zodanige wijze, dat deze door gedaagde konden worden opgeslagen en voor haar toegankelijk werden met het oog op latere kennisneming. Voor het geval dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk was, heeft Van Dijk niet gesteld en is evenmin langs andere weg gebleken dat Van Dijk vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan gedaagde heeft bekendgemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kon worden kennisgenomen, en evenmin dat deze desverzocht langs elektronische weg of op andere wijze zouden worden toegezonden. Het enkel vermelden dat de algemene voorwaarden “staan vermeld op de website” van Van Dijk is onvoldoende om te oordelen dat is voldaan aan de hiervoor geschetste totstandkomingseisen of geldingsvereisten.


Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce, nocategory

Tags: , , ,