Sector kanton Rechtbank Rotterdam 29 juli 2011 (fiets), LJN BR6951 (ECLI:NL:RBROT:2011:BR6951)Sector kanton Rechtbank Rotterdam 29 juli 2011 (fiets), ECLI:NL:RBROT:2011:BR6951, LJN BR6951


Gedaagde heeft op de site van eiseres een fiets heeft besteld, en heeft zich daarbij akkoord verklaard met de door eiseres gehanteerde algemene voorwaarden. Eiseres heeft gesteld dat gedaagde, nu hij heeft gekozen de fiets per TNT-post te verzenden, op basis van artikel 6 van haar algemene voorwaarden gehouden is het gehele aankoop bedrag voorafgaand aan de verzending te voldoen. Ingevolge artikel 7:26 lid 1 BW mag, in geval van consumentenkoopovereenkomsten, geen volledige vooruitbetaling verlangd worden. Op grond van het bepaalde in artikel 7:6 lid 1 BW mag van voormelde regel slechts worden afgeweken bij individueel overeengekomen beding. Wordt van artikel 7:26 lid 1 BW afgeweken door middel van een beding dat is opgenomen in algemene voorwaarden, dan wordt dit beding vermoed onredelijk te bezwarend te zijn en is het beding vernietigbaar. Ter zitting heeft gedaagde een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de door eiseres gehanteerde algemene voorwaarden, zodat eiseres geen beroep toekomt op artikel 6 van haar algemene voorwaarden. Nu voorts niet is gebleken dat partijen bij individueel overeengekomen beding hebben afgeweken van artikel 7:26 lid 1 BW, wordt geoordeeld dat eiseres niet van gedaagde mocht verlangen dat hij voorafgaand aan levering van de fiets het aankoopbedrag volledig zou vooruit betalen. Het voorgaande brengt met zich dat de vordering tot betaling van de hoofdsom slechts kan worden toegewezen indien eiseres zelf reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan. Nu vaststaat dat levering van de fiets aan gedaagde nog niet heeft plaatsgevonden is de vordering van eiseres op gedaagde nog niet opeisbaar.


Categorie├źn: Consumentenrecht, E-commerce, nocategory

Tags: , , , , , ,