Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 25 april 2013 (Volendams dorpsgezicht), LJN BZ9289 (ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289)Sector kanton Rechtbank ’s-Hertogenbosch 25 april 2013 (Volendams dorpsgezicht), ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ9289, LJN BZ9289

Tussen partijen is niet in geschil dat eiser auteursrechthebbende is op de onderhavige foto en dat gedaagde deze foto op haar website heeft gepubliceerd. Gedaagde heeft jegens eiser onrechtmatig gehandeld en is aansprakelijk voor de door eiser geleden schade.

Het verweer dat de foto thans verwijderd is, dat de foto -achteraf bezien- per vergissing en foutief geplaatst is en dat gedaagde geen enkel commercieel belang had bij het plaatsen van de foto, neemt niet weg dat gedaagde ten tijde van het plaatsen inbreuk gemaakt heeft op het auteursrecht van eiser, zodat deze verweren, wat daar verder ook van zij, niet opgaan.

Ten aanzien van het verweer dat eiser misbruik van haar auteursrecht heeft gemaakt overweegt de kantonrechter als volgt. Ingevolge het bepaalde in art. 3:13 lid 2 BW kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Hetgeen gedaagde gesteld heeft, is onvoldoende om de conclusie te dragen dat zich een van de genoemde gevallen voordoet. Evenmin volgt uit haar stellingname dat anderszins sprake is van misbruik van recht door eiser.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , ,