Sector kanton Rechtbank Utrecht 2 februari 2011 (bolletjesformulier), LJN BP3298 (ECLI:NL:RBUTR:2011:BP3298)Sector kanton Rechtbank Utrecht 2 februari 2011 (bolletjesformulier), ECLI:NL:RBUTR:2011:BP3298, LJN BP3298

Voldoende is komen vast te staan dat de vertegenwoordiger van Proximedia aan eiseres in het verkoopgesprek een aantal onjuiste en misleidende mededelingen heeft gedaan: hij heeft gezegd dat de computer en de website gratis waren en dat eiseres het contract een jaartje mocht proberen. Hij heeft haar daarbij echter niet gewezen op de contractsperiode van 48 maanden en de door haar verschuldigde vergoeding bij tussentijdse beëindiging ter hoogte van 60% van de resterende maandtermijnen.
De kantonrechter overweegt dat de vertegenwoordiger van Proximedia heeft kunnen begrijpen en ook had behoren te begrijpen dat eiseres door deze onjuiste en misleidende mededelingen de overeenkomst onder invloed van dwaling zou sluiten, temeer omdat zij de schriftelijke overeenkomst, die uit vier pagina’s tekst bestaat, grotendeels opgesteld in een heel klein lettertype, op zijn aandringen direct heeft ondertekend zonder deze vooraf door te lezen. Ook heeft hij kunnen begrijpen en had hij ook behoren te begrijpen dat eiseres, indien zij een juiste voorstelling van zaken had gehad, de overeenkomst niet was aangegaan. Dit geldt met name voor het feit dat zij heeft gedwaald omtrent de kosten en de eigendom van de computer, de kosten van de website en de contractsduur van 48 maanden en de verschuldigdheid door haar van een beëindigingsvergoeding ter hoogte van 60% van de resterende maandtermijnen bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Nu de dwaling het gevolg is van onjuiste en misleidende mededelingen van haar vertegenwoordiger en deze daarnaast heeft aangedrongen op directe ondertekening van de overeenkomst, zonder dat eiseres de gelegenheid had deze door te lezen, kan Proximedia eiseres niet tegenwerpen dat zij ondanks de dwaling aan de schriftelijke overeenkomst is gebonden, omdat zij deze immers heeft ondertekend. Evenmin kan Proximedia onder voornoemde omstandigheden worden gevolgd in haar stelling dat het feit dat eiseres de overeenkomst niet voor ondertekening heeft doorgelezen voor haar rekening en risico komt.
De gedragingen van de vertegenwoordiger van Proximedia moeten aan Proximedia worden toegerekend. Dit betekent dat het beroep van eiseres op de vernietigbaarheid van de overeenkomst wegens dwaling slaagt. Die vernietiging heeft terugwerkende kracht.


Categorieën: Internettoegangsdiensten, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,