Posts met tag: art. 137d Sr.

  1. Rechtbank Den Haag 19 juni 2020 (vrouwenbesnijdenis), ECLI:NL:RBDHA:2020:5469
  2. Rechtbank Limburg 25 maart 2020 (negatief beeld), ECLI:NL:RBLIM:2020:2349
  3. Rechtbank Amsterdam 15 mei 2019 (Stop white genocide), ECLI:NL:RBAMS:2019:3481
  4. Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (racistische belediging), ECLI:NL:RBAMS:2017:3352
  5. Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (filmpje Sylvana Simons), ECLI:NL:RBAMS:2017:3347
  6. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (every muslim), ECLI:NL:GHDHA:2017:1224
  7. Gerechtshof Amsterdam 1 februari 2016 (agressieve homofielen), ECLI:NL:GHAMS:2016:296
  8. Rechtbank Den Haag 10 december 2015 (Haagse ronselorganisatie), ECLI:NL:RBDHA:2015:14365
  9. Hof ‘s-Gravenhage 2 mei 2012 (Ado-speler), LJN BW4468 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW4468)
  10. Rechtbank ‘s-Gravenhage 9 november 2011 (Grote Geert), LJN BU3944 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3944)