Posts met tag: art. 6:196c bw

  1. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019 (Bitcoin advertenties op FB), ECLI:NL:RBAMS:2019:8415
  2. Rechtbank Overijssel 10 januari 2018 (Your Hosting), ECLI:NL:RBOVE:2018:202
  3. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 oktober 2015 (blogspot), ECLI:NL:GHSHE:2015:3904
  4. Rechtbank Den Haag 23 september 2015 (Pasteurella), ECLI:NL:RBDHA:2015:11276
  5. Gerechtshof Amsterdam 19 augustus 2014 (NSE), ECLI:NL:GHAMS:2014:3435
  6. Rechtbank ‘s-Gravenhage 19 juli 2010 (blokkade Pirate Bay), LJN BN1445 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1445)