Posts met tag: bedreiging

  1. Rechtbank Rotterdam 29 september 2020 (drillrap), ECLI:NL:RBROT:2020:8662
  2. Rechtbank Limburg 22 juli 2020 (bedreiging burgemeester Venlo), ECLI:NL:RBLIM:2020:5369
  3. Rechtbank Noord-Nederland 19 december 2019 (Facebook bedreiging), ECLI:NL:RBNNE:2019:5429
  4. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2019 (ex-schoonzus), ECLI:NL:GHAMS:2019:4430
  5. Gerechtshof Amsterdam 10 december 2019 (geen bedreiging schoolshoot), ECLI:NL:GHAMS:2019:4611
  6. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2019 (Project P), ECLI:NL:GHARL:2019:9290
  7. Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2019 (Snapchat filmpje), ECLI:NL:GHAMS:2019:3725
  8. Rechtbank Noord-Nederland 17 september 2019 (screenshots WhatsApp), ECLI:NL:RBNNE:2019:3915
  9. Rechtbank Limburg 24 juli 2019 (voorman timmerman), ECLI:NL:RBLIM:2019:6880
  10. Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019 (diverse computercriminaliteit), ECLI:NL:GHAMS:2019:2749