Posts met tag: bitcoins

  1. Rechtbank Midden Nederland 3 april 2018 (NOCIS), ECLI:NL:RBMNE:2018:1183
  2. Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2017 (drugs en bitcoins), ECLI:NL:RBMNE:2017:5712
  3. Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2017 (Lancashire), ECLI:NL:RBNHO:2017:1937
  4. Rechtbank Noord-Nederland 1 juli 2016 (Jumbo afpersing), ECLI:NL:RBNNE:2016:3096
  5. HvJ EU 22 oktober 2015 (geen BTW bij wisselen bitcoins), zaak C-264/14, ECLI:EU:C:2015:498
  6. Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2015 (Perkele malware), ECLI:NL:RBROT:2015:7038
  7. Rechtbank Overijssel 14 mei 2014 (Bitcoin-levering), IT 1511
  8. Rechtbank Rotterdam 8 mei 2014 (Grootschalige XTC-handel), ECLI:NL:RBROT:2014:3504