Posts met tag: dwang

  1. Hoge Raad 2 oktober 2018 (uitbuiting geen bestanddeel art. 273f lid 1 sub 5 Sr.), ECLI:NL:HR:2018:1823
  2. Rechtbank Amsterdam 28 juni 2016 (bedreiger Amanda Todd), ECLI:NL:RBAMS:2016:3883
  3. Rechtbank Overijssel 10 november 2015 (dode tak), ECLI:NL:RBOVE:2015:4977
  4. Rechtbank Rotterdam 8 oktober 2014 (webcamsex), ECLI:NL:RBROT:2014:8074
  5. Hof ‘s-Hertogenbosch 21 december 2012 (Wendy, Lindsy en Femke), LJN BY7144 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7144)
  6. Rechtbank Roermond 22 april 2011 (Dropbox plaatjes en filmpjes) LJN BQ3544 (ECLI:NL:RBROE:2011:BQ3544)
  7. Rechtbank Rotterdam 08 oktober 2014 (webcamsex), ECLI:NL:RBRT:2014:8074