Posts met tag: hoogte schadevergoeding

  1. Rechtbank Rotterdam 15 februari 2019 (Permission Machine), ECLI:NL:RBROT:2019:1573
  2. Rechtbank Amsterdam 9 november 2018 (proceskosten bij auteursrechtinbreuk), ECLI:NL:RBAMS:2018:8283
  3. Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2018 (host master), ECLI:NL:RBMNE:2018:5205
  4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018 (illegale software download), ECLI:NL:GHARL:2018:3901
  5. Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (Overstappen), ECLI:NL:RBAMS:2018:821
  6. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018 (Regio15), ECLI:NL:RBDHA:2018:1227
  7. Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018 (foto van caravan), ECLI:NL:RBAMS:2018:133
  8. Rechtbank Den Haag 15 november 2017 (Marc Cain), ECLI:NL:RBDHA:2017:13386
  9. Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2017 (kinderdagverblijf), ECLI:NL:RBAMS:2017:8063
  10. Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017 (Pixfund), ECLI:NL:RBAMS:2017:318