Posts met tag: hyperlink

  1. Hof van Justitie EU 29 juli 2019 (Der Spiegel Online), zaak C‑516/17, ECLI:EU:C:2019:625
  2. Rechtbank Den Haag 28 juni 2019 (jurist privacyrecht), ECLI:NL:RBDHA:2019:6302
  3. Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018 (bloot beeldmateriaal), ECLI:NL:RBAMS:2018:5130
  4. Rechtbank Limburg 9 mei 2018 (Leaper), ECLI:NL:RBLIM:2018:4395
  5. Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 (Hogeschool Rotterdam), ECLI:NL:RBROT:2018:2421
  6. Hoge Raad 13 maart 2018 (smaadschrift via Facebook), ECLI:NL:HR:2018:331
  7. Rechtbank Den Haag 24 januari 2018 (WCR vs. TCC), ECLI:NL:RBDHA:2018:500
  8. Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017 (moviestreamer), ECLI:NL:RBMNE:2017:5510
  9. Rechtbank Gelderland 6 oktober 2016 (zeven liquidaties), ECLI:NL:RBGEL:2016:5286
  10. HvJ EU 8 september 2016 (GS Media vs. Sanoma), C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644