Posts met tag: sociale media

  1. Rechtbank Rotterdam 16 juli 2019 (Salamander), ECLI:NL:RBROT:2019:6038
  2. Hof Amsterdam 30 april 2019 (burgemeester), ECLI:NL:GHAMS:2019:1502
  3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019 (muziekschool), ECLI:NL:GHARL:2019:494
  4. Rechtbank Den Haag 15 juni 2018 (KT Group), ECLI:NL:RBDHA:2018:7178
  5. Rechtbank Gelderland 31 mei 2018 (gezagsgeschil), ECLI:NL:RBGEL:2018:2737
  6. Rechtbank Oost Brabant 19 februari 2018 (ex politieagent), ECLI:NL:RBOBR:2018:735
  7. Rechtbank Amsterdam 12 december 2018 (verstekvonnis Twitter), ECLI:NL:RBAMS:2018:113
  8. Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (Cabin Attendant KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:321
  9. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (Syriestrijder), ECLI:NL:GHDHA:2016:1978
  10. Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016 (terroristische training), ECLI:NL:GHDHA:2016:1733