Posts met tag: subsidiariteit

  1. Rechtbank Rotterdam 9 juli 2019 (26Gavesac), ECLI:NL:RBROT:2019:5339
  2. Rechtbank Limburg 28 oktober 2015 (onderzoek aan smartphone), ECLI:NL:RBLIM:2015:9128
  3. Hoge Raad 13 oktober 2015 (kopschopper), ECLI:NL:HR:2015:3024
  4. Vrz. Rechtbank Amsterdam 12 september 2014 (nationaal wanbetalersregister), ECLI:NL:RBAMS:2014:5938
  5. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 augustus 2014 (SMSParking), ECLI:NL:GHSHE:2014:2803
  6. Rechtbank ’s-Hertogenbosch 15 februari 2013 (EPD-hack), LJN BZ1157 (ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ1157)
  7. Hof Amsterdam 14 december 2010 (Ziggo vs. 123Video), IEPT20101214
  8. Rechtbank ‘s-Gravenhage 19 juli 2010 (blokkade Pirate Bay), LJN BN1445 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1445)