Posts met tag: tussenpersoon

  1. Rechtbank Den Haag 24 januari 2018 (FAPL – Ecatel),ECLI:NL:RBDHA:2018:615
  2. Rechtbank Den Haag 22 september 2017 (blokkade TPB), ECLI:NL:RBDHA:2017:10789
  3. HvJ EU 15 september 2016 (Tobias Mc Fadden), zaak C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689
  4. HvJ EU 27 maart 2014 (UPC Telekabel), zaaknr. C-314/12
  5. Rechtbank Amsterdam 18 december 2013 (DNK), ECLI:NL:RBAMS:2013:8642
  6. Gerechtshof Den Haag 28 januari 2014 (blokkade TPB niet effectief), ECLI:NL:GHDHA:2014:88
  7. Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 1 november 2013 (Eksmo v. Ecatel), IT 1330
  8. Voorzieningenrechter Amsterdam 15 mei 2013 (Brein vs. ING), LJN CA0350 (ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0350)
  9. Rechtbank ’s-Gravenhage 25 maart 2013 (merkhouders vs. Elcatel), IEF 12489
  10. Rechtbank ’s-Gravenhage 16 januari 2013 (brandweerforum), IEPT20130116