Voorzieningenrechter Almelo 14 april 2011 (voormalige GMR), LJN BQ2076 (ECLI:NL:RBALM:2011:BQ2076)Voorzieningenrechter Almelo 14 april 2011 (voormalige GMR), ECLI:NL:RBALM:2011:BQ2076, LJN BQ2076


De voorzieningenrechter is met eisers van oordeel dat op de door hun of namens hun opgestelde brieven en processtukken auteursrechten rusten. Deze stukken ontberen niet een oorspronkelijk karakter en om die reden komen zij in aanmerking voor volledige auteursrechtelijke bescherming. Het op de website plaatsen van die stukken kan worden gezien als een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Auteurswet (hierna te noemen Aw). Gelet op het bepaalde in artikel 1 Aw is openbaarmaking echter uitsluitend voorbehouden aan de maker. Gedaagde heeft aldus door plaatsing van genoemde stukken op de website inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eisers dan wel hun raadsvrouwe.


Inbreuk op merkenrecht: gedaagde dient elk gebruik van het teken te staken en gestaakt te houden. Zoals reeds door partijen is vastgesteld, zit gedaagde echter niet meer achter de ‘knoppen’ van de website. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de navolgende voorziening te treffen teneinde een stoelendans te voorkomen voor wat betreft het beheer van de website en de daaraan verbonden e-mailadressen.


Veroordeelt gedaagde om per 48 uren na de rechtsgeldige betekening van dit vonnis het beheer van de website www.gmrhsl.nl en de daaraan verbonden e-mailadressen
info@gmrhsl.nl
en
gmrhsl@gmail.com
gestaakt te houden en verbiedt gedaagde vanaf dat moment om de door of namens eisers opgestelde correspondentie dan wel processtukken te openbaren dan wel te verveelvoudigen.


Categorieën: Auteursrecht, Merkenrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verantwoordelijkheid voor website, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,