Voorzieningenrechter Amsterdam 1 september 2011 (DeLex tegen Boek9), LJN BR6490 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6490)Voorzieningenrechter Amsterdam 1 september 2011 (DeLex tegen Boek9), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6490, LJN BR6490


Beëindiging samenwerking tussen website Boek9 en uitgever DeLex. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het auteursrecht op (elk van) de berichten, voor zover het om auteursrechtelijk beschermde werken of geschriften gaat, berust bij de individuele maker daarvan. Geconstateerd wordt dat partijen sinds het einde van de samenwerking thans ieder hun eigen website in de lucht houden. Zij zijn hiertoe gerechtigd: DeLex mocht haar website onder een andere naam voortzetten en gedaagde mocht onder de naam Boek9 een nieuwe website lanceren. Zij zijn elkaars concurrenten geworden, hetgeen geen probleem is, mits de concurrentie op eerlijke (niet onrechtmatige) wijze plaatsvindt.


Het archief van Boek9 bestaat uit een verzameling van berichten die (ooit) zijn gepubliceerd op de website van Boek9.nl. Die verzameling kan als een databank in de zin van artikel 1 van de Databankenwet worden gekwalificeerd. Het betreft immers een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch zijn geordend (eerst met een B9-nummer, thans met een IEF-nummer) en die met elektronische middelen toegankelijk zijn. De berichten kunnen worden gezocht aan de hand van verschillende criteria (nummer, titel, trefwoord, datum etc.). DeLex kan als producent van de databank worden aangemerkt omdat gedaagden dat hebben erkend, maar ook omdat DeLex het risico droeg van de voor de databank te maken investeringen. Eveneens kan er voorshands vanuit worden gegaan dat die investering substantieel was, als bedoeld in de Databankenwet.


Gedaagde heeft erkend dat hij kort voor zijn vertrek een kopie heeft gemaakt van de databank van DeLex. Hij heeft deze kopie op de website Boek9.nl geplaatst zoals hij, althans Stichting Boek9, die thans exploiteert. Alle berichten uit de databank worden op deze wijze aan het publiek ter beschikking gesteld. Hierdoor is sprake van “opvragen” en “hergebruiken” als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c en d van de Databankenwet. Uit artikel 2 van de Databankenwet volgt derhalve dat gedaagde en Stichting Boek9 inbreuk maken op de databankrechten van DeLex. De conclusie is dat DeLex eigenaar is van de databank en dat gedaagde, althans Stichting Boek9, de databank van DeLex voor zover zij die hebben gekopieerd moeten vernietigen. De berichten waarop Stichting Boek9 het auteursrecht heeft, mogen wel door haar worden gebruikt op de nieuwe website van Boek9.nl. Daarmee kan een eigen archief met eigen zoekfunctie op de website Boek9.nl worden opgebouwd. Ook de sponsorgelden komen aan DeLex – als rechthebbende op de website en als ondernemer die het risico droeg – toe.


Op rechterlijke uitspraken rust geen auteursrecht rust (artikel 11 Aw). Voorshands wordt aangenomen dat op citaten uit een rechterlijke uitspraak of op een selectie van rechtsoverwegingen evenmin auteursrecht rust. Het staat derhalve eenieder vrij dergelijke citaten of selecties over te nemen. Indien de uitspraak wordt samengevat en/of toegelicht in een inleidend bericht kan worden aangenomen dat een dergelijk bericht wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. In dit geding kan echter niet in alle gevallen worden vastgesteld wie dat bericht heeft gemaakt. De “met dank aan” vermelding kan immers ook betekenen dat de advocaat die de uitspraak heeft toegezonden het bericht heeft gemaakt. Wat hiervan zij, de voorzieningenrechter acht het voorshands onrechtmatig om samenvattingen van en commentaar op uitspraken die de concurrent heeft gemaakt letterlijk over te nemen. Hierdoor wordt op oneerlijke wijze geprofiteerd van de inspanningen van de ander.


Categorieën: Auteursrecht, Databankenrecht, nocategory

Tags: , , , ,