Voorzieningenrechter Amsterdam 11 juni 2010 (pokerfriends), boek9 8909Voorzieningenrechter Amsterdam 11 juni 2010 (pokerfriends),
**boek9 8909**

Met betrekking tot rechtsmacht Nederlandse rechter: Voldoende aannemelijk is dat de website die eiser Poex voorheen onder de Domeinnaam draaide, onder meer op Nederland was gericht. In ieder geval is de website die gedaagde S thans onder de domeinnaam draaiende houdt, oproepbaar in Nederland.


Met betrekking tot overdracht domeinnaam: Vast staat dat op het moment van verkoop en overdracht van de Domeinnaam aan S, de Domeinnaam op naam van B stond geregistreerd. Op een dergelijke registratie mag een koper in beginsel vertrouwen. De door Poex aangevoerde overige omstandigheden die volgens haar maken dat S achterdocht had moeten koesteren worden voorshands onvoldoende zwaarwegend geacht om kwade trouw aan de zijde van S aan te nemen. Derhalve kan vooralsnog niet worden uitgesloten dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat S wordt beschermd door het bepaalde in artikel 3:88 eerste lid BW, waarin is bepaald dat een overdracht van een registergoed geldig is ondanks de onbevoegdheid van de vervreemder, indien de verkrijger te goeder trouw is en de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.


Categorie├źn: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , ,