Voorzieningenrechter Amsterdam 13 juli 2011 (Taartenkamer/Taartenmaker), LJN BR1617 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617)Voorzieningenrechter Amsterdam 13 juli 2011 (Taartenkamer/Taartenmaker), ECLI:NL:RBAMS:2011:BR1617, LJN BR1617


De handelsnaam "De Taarten Kamer" van eiseres komt bescherming toe op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Het woord taartenmaker, of de woorden taarten en maker zijn niet essentieel voor het beschrijven van de door gedaagde aangeboden diensten. Er is verwarringsgevaar te duchten nu de aard van beide ondernemingen gelijk is, nu bij beide ondernemingen telefonisch of via internet taarten kunnen worden besteld die worden bezorgd. Beide ondernemingen zijn bovendien in Amsterdam gevestigd en de namen (en websites) verschillen slechts in geringe mate van elkaar doordat alleen de letters K en M zijn omgedraaid.


Ervan uitgaande dat gedaagde de domeinnaam www.detaartenmaker.nl niet langer als handelsnaam kan gebruiken is de grondslag voor de vordering van eiseres gelegen in artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een onrechtmatige daad geldt een andere toetsingsmaatstaf dan die geldt bij een inbreuk op een handelsnaamrecht. In zijn algemeenheid geldt dat het profiteren van de inspanningen van een concurrent of het aanhaken bij de bekendheid van een concurrent niet onrechtmatig is, ook niet als die ander daardoor nadeel lijdt. Dat sprake is van verwarring kan voldoende zijn om een inbreuk op een handelsnaamrecht aan te nemen, maar is niet voldoende om een onrechtmatige daad aan te nemen. Hiervan zal pas sprake zijn in geval van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van verwarring om zodoende op misleidende wijze cliënten bij de concurrent weg te lokken. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van dit laatste geen sprake was en ook niet zal zijn, mits gedaagde de domeinnaam www.detaartenmaker.nl enkel gebruikt als adres op het internet (dus niet als handelsnaam) en deze domeinnaam enkel leidt naar een website waarop de nieuwe handelsnaam van gedaagde staat vermeld. Dit leidt tot de conclusie dat het verbod op de desbetreffende domeinnaam voorwaardelijk wordt toegewezen:


Gedaagde moet de domeinnaam www.detaartenmaker.nl binnen zes weken na betekening van dit vonnis “op zwart te zetten”, aldus dat bij het intypen van dit webadres slechts een zwart scherm verschijnt, en deze domeinnaam binnen twee maanden na betekening van dit vonnis op te heffen, maar eiseres kan hieraan geen rechten ontlenen indien gedaagde de desbetreffende domeinnaam vanaf een week na betekening van dit vonnis enkel gebruikt als adres op het internet en die domeinnaam de internetbezoeker niet leidt naar een website waarop de handelsnaam De Taartenmaker is vermeld.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory, Onrechtmatige daad, Redirect