Voorzieningenrechter Amsterdam 15 juni 2012 (Californische psychopath), LJN BW9838 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BW9838)Voorzieningenrechter Amsterdam 15 juni 2012 (Californische psychopath), ECLI:NL:RBAMS:2012:BW9838, LJN BW9838

Welk recht van toepassing: Op grond van artikel 10:159 BW moet aansluiting worden gezocht bij de Rome II verordening. Op grond van artikel 4 lid 1 van deze verordening geldt dat voor het materiële deel van dit geschil (grondslag, bepaling schade) bepalend is waar de schade is ontstaan. Nu het hier gaat om internetpublicaties waarvan de schade (met name) in Californië (Verenigde Staten van Amerika) is ontstaan omdat eisers tegen wie de publicaties zijn gericht daar woonachtig en werkzaam zijn, wordt geoordeeld dat wat betreft het materiële deel van dit geschil Amerikaans recht van toepassing is. Op het formeelrechtelijke deel is Nederlands recht van toepassing.


Het is aannemelijk dat gedaagde zich aan smaad, laster en belediging schuldig heeft gemaakt en nog steeds maakt, hetgeen naar Amerikaans recht laakbaar is.


Gedaagde heeft zich ook schuldig gemaakt aan threatening (bedreiging), hetgeen naar Amerikaans recht laakbaar is. Eisers zijn veelvuldig, niet alleen op openbare sites maar ook in rechtstreeks aan hen gerichte berichten, uitgemaakt voor psychopaat. Door de obsessieve en agressieve wijze van berichtgeving komt het de voorzieningenrechter aannemelijk voor dat bij eisers de vrees is ontstaan dat gedaagde eisers wat aan zal doen. Daarbij is nog van belang dat uitlatingen ook bedreigend kunnen zijn als zij niet rechtstreeks aan de betrokkenen zijn gericht.


Nu gebleken is dat gedaagde vrijwel dagelijks over eisers heeft bericht op een wijze die bij eisers angst inboezemt en reputatieschade aanricht, kan worden gezegd dat er sprake is van een pattern of conduct. Gedaagde is met deze stroom van berichtgeving doorgegaan ook nadat eisers haar hadden verzocht ermee te stoppen, en zelfs nadat de Superior Court te Los Angeles daartoe Restraining Orders had uitgevaardigd. Daarmee levert het gedrag van gedaagde naar Amerikaans recht stalking op, waarvoor geen rechtvaardiging is te vinden in de vrijheid van meningsuiting. In dit verband hebben eisers terecht naar voren gebracht dat het gedrag van gedaagde valt onder laster, bedrog en reële bedreigingen en om die reden uitgesloten is van de bescherming van het first amendment.


Het feit dat het Nederlandse recht geen punitieve schadevergoeding kent, betekent niet dat deze vorm van schadevergoeding strijdig is met onze openbare orde. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter verzet de Nederlandse openbare orde zich er niet tegen dat Nederlandse gedaagden worden veroordeeld tot een dergelijke vorm van schadevergoeding ten behoeve van Amerikaanse eisers en met toepassing van Amerikaans recht.


Categorie├źn: Bedreiging, Belaging, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Filmpjes op internet, Hoogte schadevergoeding, Identiteitsfraude, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,