Voorzieningenrechter Amsterdam 15 mei 2008 (Parool/HP de Tijd), LJN BD1630. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD1630)
Voorzieningenrechter Amsterdam 15 mei 2008 (Parool/HP de Tijd), LJN BD1630. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD1630)

Vordering tot rectificatie (satirische) column. Afwijzing. Botsing van twee fundamentele grondrechten. Vrijheid van meningsuiting (persvrijheid) en recht op bescherming van de eer en goede naam en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Afweging van alle terzake dienende omstandigheden van het geval in het voordeel van vrijheid van meningsuiting. Column niet onrechtmatig. Aan de beoordeling van de rechtmatigheid van een column moeten andere eisen worden gesteld dan aan onderzoeksjournalistiek. Aan een auteur komt in een column een grotere mate van vrijheid toe om zijn persoonlijke mening te geven dan in andere journalistieke genres, maar de auteur is ook in een column gebonden aan grenzen. Deze grenzen kunnen bijvoorbeeld overschreden worden indien de uitingen zijn gedaan met de bedoeling de ander te kwetsen of de bewoordingen met het oog op het te dienen belang nodeloos grievend zijn. Daarnaast is sprake van overschrijding van grenzen wanneer columnisten bij het uiten van hun persoonlijke mening kwalificaties bezigen of vergelijkingen treffen waartoe de feiten in redelijkheid geen aanleiding geven. Het betreft in dit geval een column met een satirisch karakter. De uitlatingen over eiser moeten in het licht van de teneur van de column worden gelezen. Zij geven een (op prikkelende wijze gepresenteerde) mening over de journalistieke kwaliteit van HP/De Tijd weer, waarbij ter illustratie en met overdrijving ook terloops gerefereerd is aan de bij (een deel van) het publiek (al dan niet terecht) levende twijfels aan de reputatie van eiser. De opmerkingen over eiser zijn niet gepresenteerd als (nieuws-)feit en de passages zullen door een gemiddelde lezer dan ook als opinie van de columnist worden opgevat. Aan een dergelijke satirische column mogen niet dezelfde hoge eisen worden gesteld als aan onderzoeksjournalistiek. In de column wordt de kwalificatie ‘leugenaar’ ook niet voor het eerst aan eiser gekoppeld. De geloofwaardigheid van eiser is al meermalen onderwerp van het publieke debat geweest. Onder deze omstandigheden kan niet de eis worden gesteld dat de op het publieke debat gebaseerde mening in de column met feiten wordt onderbouwd. Dit zou de vrijheid van meningsuiting te zeer aantasten.


Categorieën: nocategory