Voorzieningenrechter Amsterdam 4 november 2011 (News-Service tegen Brein), IEF 10442Voorzieningenrechter Amsterdam 4 november 2011 (News-Service tegen Brein), IEF 10442

In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant – mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad – geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust.


Daarbij geldt dat een executiegeschil niet als een verkapt hoger beroep mag worden aangewend en dat de voorzieningenrechter dus alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de executie van een vonnis mag schorsen. Het moet dan gaan om voor eenieder aanstonds kenbare fouten.


De feitelijke verschillen tussen de onderhavige zaak en die van het Premier League arrest (HvJEU ) zijn relevant voor de juridische beoordeling. Daarom kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat uit dat arrest volgt dat de beoordeling in het vonnis over de inbreukmakende activiteiten van NSE klaarblijkelijk op een misslag berust in de zin dat het in strijd met het bedoelde arrest zou zijn.


In de procedure die heeft geleid tot het vonnis hebben partijen gedebatteerd over de vragen en de conclusie van de AG die aan het HvJEU in de L’Oréal/eBay zaak zijn voorgeled. De rechtbank heeft tijdig kennis kunnen nemen van dat arrest. De stelling dat het vonnis evident in strijd is met dat arrest en daarom sprake is van een misstand, houdt daarom geen stand.


Dat NSE niet in staat zou zijn om eventuele inbreukmakende alfanumerieke bestanden te filteren van andere bestanden is niet een omstandigheid waaruit kan worden afgeleid dat Stichting Brein geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de tenuitvoerlegging van het vonnis.


Categorieën: Auteursrecht, Executiegeschillen, nocategory

Tags: , , , ,