Voorzieningenrechter Arnhem 10 januari 2008 (Vereniging Pitbullbelangen), LJN BC2736. (ECLI:NL:RBARN:2008:BC2736)
Voorzieningenrechter Arnhem 10 januari 2008 (Vereniging Pitbullbelangen), LJN BC2736. (ECLI:NL:RBARN:2008:BC2736)

Eiseres stelt dat gedaagde 2 op internet verschillende uitlatingen over haar en haar dierenpension heeft gedaan die grove onwaarheden bevatten in onnodig grievende bewoordingen. Zij stelt door deze uitlating aangetast te worden in haar eer en goede naam; zij voert dan ook aan dat gedaagde 2 jegens haar een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW gepleegd heeft / pleegt. Eiseres vordert op grond hiervan enerzijds dat gedaagde 2 verplicht wordt een (rectificatie)bericht over haar en haar pension te verspreiden, waarbij zij tevens een verzendlijst vordert met de namen van alle personen en websites waar dit bericht heen is gezonden en anderzijds dat het gedaagde 2 verboden wordt om onjuiste, kwetsende of anderszins aan haar danwel haar bedrijf schadetoebrengende publicaties te doen.


Categorieën: nocategory, Sociale netwerksites