Voorzieningenrechter Arnhem 2 februari 2012 (Bakker Bart), LJN BV5455 (ECLI:NL:RBARN:2012:BV5455)Voorzieningenrechter Arnhem 2 februari 2012 (Bakker Bart), ECLI:NL:RBARN:2012:BV5455, LJN BV5455

Buitengerechtelijke ontbinding van franchiseovereenkomst op juiste gronden?


Indien een franchisenemer zich kritisch uitlaat over de organisatie en/of de formule, waaraan hij zich heeft verbonden, is dit vooralsnog niet zonder meer onrechtmatig, temeer nu het hier uitlatingen betreffen die op het (besloten) Bartnet forum zijn geplaatst en daarmee enkel intern – door de franchisenemers en Bart’s Retail – te bekijken zijn. Een forum als dit is daarnaast bedoeld om met overige franchisenemers van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van de franchiseorganisatie en de gehanteerde formule. Gesteld noch gebleken is dat eiser (franchisenemer) de media heeft benaderd en zich in die richting negatief zou hebben uitgelaten over de formule Bakker Bart of (directieleden van) Bart’s Retail. Ook al zou eiser in de onderhavige zaak grievende uitlatingen zou hebben gedaan, betekent dit nog niet dat dit de ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst rechtvaardigt. In artikel 6.1. (sancties) van de Gedragscode is immers bepaald dat bij handelen in strijd met deze gedragscode, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, intranet, software en e-mail, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen kunnen worden getroffen, waaronder het gedeeltelijk of geheel afsluiten van de e-mailfaciliteit. Bart’s Retail had franchisenemer dus de toegang tot intranet, althans het forum van het Bartnet, kunnen ontzeggen, althans hem kunnen afsluiten van de toegang tot het forum. Voorshands geoordeeld voert de sanctie van ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst dan ook te ver.


Categorieën: Handelsrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,