Voorzieningenrechter Arnhem 25 januari 2010 (Connect vs. Connection), LJN BL2843 (ECLI:NL:RBARN:2010:BL2843)

Voorzieningenrechter Arnhem 25 januari 2010 (Connect vs. Connection), ECLI:NL:RBARN:2010:BL2843,

Gelet op de grote mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken Connection Uitzendbureau, het feit dat de aangeboden diensten identiek zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden en de opdrachtgevers, verwarring kan ontstaan.

Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen Connect en Connection. Dit leidt tot de conclusie dat Connection haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Met betrekking tot de vraag of de domeinnaam www.connectuitzendbureau.nl (deze website is tevens te bereiken via www.connect.eu, www.connectengineering.nl, www.connectgroup.nl, www.cu.nl, www.connectuitzendgroep.nl en www.connectuitzendgroup.nl) en www.connectionuitzendbureau.nl als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kunnen worden aangemerkt, wordt het volgende overwogen. In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 (Quikprint)).

Op grond van het bovengenoemde toetsingskader oordeelt de voorzieningenrechter dat beide domeinnamen als handelsnaam kunnen worden aangemerkt.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam www.connectionuitzendbureau.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van Connect en die van Connection. Zowel via de website www.connectuitzendbureau.nl als via de website www.connectionuitzendbureau.nl wordt immers informatie verstrekt over de aangeboden, nagenoeg identieke, uitzenddiensten. Dit leidt tot de conclusie dat Connection ook de domeinnaam www.connectionuitzendbureau.nl voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , , ,