Voorzieningenrechter Arnhem 8 juli 2011 (Recht in Nederland), LJN BR3905 (ECLI:NL:RBARN:2011:BR3905)Voorzieningenrechter Arnhem 8 juli 2011 (Recht in Nederland), ECLI:NL:RBARN:2011:BR3905, LJN BR3905


De vraag die in dit kort geding centraal staat, is of gedaagde onrechtmatig handelt jegens eiser door op de website www.rechtinnederland.nl berichten/uitlatingen over eiser, zijn persoonsgegevens en processtukken te plaatsen en anderen de gelegenheid te geven hierop te reageren. Nu de uitlatingen over eiser op een website op internet zijn geplaatst en derhalve openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt, dienen deze te worden beschouwd als een publicatie.


Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat op een particuliere website kritiek wordt geleverd op een uitspraak van een rechter en/of op het handelen van een bepaald persoon, althans dat een geschil tussen partijen uiteen wordt gezet. Gedaagde is hier evenwel over de grens van het toelaatbare gegaan, nu hij zich niet heeft beperkt tot zakelijke informatie over het geschil tussen hem en eiser, maar zich ook persoonlijk in negatieve zin over eiser heeft uitgelaten. De betreffende passages wekken minstgenomen de indruk dat eiser geen betrouwbare partner voor zijn klanten is en dat klanten dan ook uiterst waakzaam en alert moeten zijn bij samenwerking met eiser. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat deze passages, die nodeloos grievend van aard zijn (want eventuele kritiek op eiser had ook in veel zakelijke bewoordingen vervat kunnen worden) negatieve gevolgen kunnen hebben voor eiser en voor zijn relatie met zijn werkgever, terwijl gedaagde in dit kort geding ook niet duidelijk heeft kunnen maken op welke concrete feiten of gebeurtenissen hij zijn uitlatingen over eiser doet steunen, anders dan dat hij heeft gewezen op de procedure die hij vergeefs heeft gevoerd bij de kantonrechter te Breda en de (proces)stukken van die zaak.

Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,