Voorzieningenrechter Breda 3 augustus 2011 (Israpunt), LJN BR3959 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BR3959)Voorzieningenrechter Breda 3 augustus 2011 (Israpunt), ECLI:NL:RBBRE:2011:BR3959, LJN BR3959


Onrechtmatige uiting, anoniem op internet geplaatst door personeel van failliete BV. Eisers willen NAW gegevens van de curator, curator weigert.


Dat de schadelijke effecten van smadelijke publicatie zich uitstrekken over geheel Nederland is aannemelijk, evenzeer als de stelling dat de weigering van de curator deze schade doet voortduren. Daarmee is relatieve bevoegdheid op grond van art. 102 Rv. gegeven.


De stellingname van eisers dat de weigering van de curator onrechtmatig is op basis van art. 23 Fw faalt. Art. 23 Fw betreft slechts de beschikking en het beheer over het vermogen van de failliet en strekt zich niet uit over feitelijke handelingen van personeelsleden van de failliet. Voor deze feitelijke handelingen bepaalt artikel 24 Fw dat de boedel slechts aansprakelijk is voor zover deze tengevolge daarvan is gebaat.


Vanzelfsprekend behoort het mede tot de taak van een curator in een faillissement om zich te onthouden van onrechtmatige gedragingen, weigeringen daaronder begrepen. Onweersproken staat vast dat het verschaffen van de verlangde gegevens voor de curator geen enkele moeite kost. Hij heeft de gegevens paraat. De stelling van de curator dat eisers maar aangifte dienen te doen bij politie en parket faalt. Eisers hebben recht en belang bij snelle civielrechtelijke maatregelen ter kering van het (verdere) nadeel dat zij (dreigen te) ondervinden door deze of soortgelijke publicaties. Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat andere wegen voor eisers open staan die meer voor de hand liggen. Onder deze omstandigheden is de weigering van de curator onzorgvuldig in het maatschappelijk verkeer en daardoor onrechtmatig jegens eisers.

Categorieën: Anonimiteit, Doorgeven NAW-gegevens, Faillissement, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , , , , ,