Voorzieningenrechter Groningen 14 september 2012 (Universiteitskrant Groningen), LJN BX7924 (ECLI:NL:RBGRO:2012:BX7924)Voorzieningenrechter Groningen 14 september 2012 (Universiteitskrant Groningen), ECLI:NL:RBGRO:2012:BX7924, LJN BX7924

Conflict over weigering om artikel uit digitaal archief te verwijderen. In de onderhavige casus zou het publicatierecht van gedaagde kunnen worden beperkt wanneer het gewraakte artikel aantoonbaar onjuistheden bevat, dan wel op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en in die zin onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW.

Maar ook kan de op zichzelf rechtmatige publicatie van gedaagde zozeer botsen met het grondrecht van eiseres op eerbiediging van haar eer en goede naam, dat het in haar archief en op internet geplaatst houden van dit artikel alsnog als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW is aan te merken.


De gewraakte passage bevat naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen onjuistheden, althans niet zodanige onjuistheden dat dit onrechtmatigheid in de zin van artikel 6: 162 BW oplevert. Dit geldt ook voor het opnemen van de passage in het gewraakte artikel als zodanig.

Hoewel de toon van de passage scherp kan worden genoemd en het betreffende incident al enigszins gedateerd; niet kan worden aangenomen dat verwijzing daarnaar in de gegeven omstandigheden zonder doel en mitsdien onnodig beschadigend was.


Bij de afweging tussen enerzijds het door UK bepleite publieke belang van vrije nieuwsgaring en volledige archivering daarvan en anderzijds het private belang van eiseres bij bescherming van haar eer en goede naam, sluit de voorzieningenrechter aan bij hetgeen de voorzieningenrechter te Amsterdam in een uitspraak van 31 maart 2010 heeft overwogen:

"(…) de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere (online) archivering. Media hebben bij het dienen van dit publieke belang een belangrijke taak. De pers heeft namelijk de primaire rol van publieke waakhond, maar een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar maken van nieuws in archieven. Daarmee is een verplichting tot het verwijderen van artikelen, die op zichzelf rechtmatig zijn, uitsluitend vanwege een negatieve lading, niet goed te verenigen. De archivering zou dan geen betrouwbare getuigenis van het verleden meer vormen. " (ECLI:NL:RBGRO:2012:BX7924, LJN:BM4462).

Conclusie het belang van eiseres bij bescherming van haar eer en goede naam weegt niet op tegen het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van de integrale archivering daarvan.


Categorie├źn: Archief, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Pers, Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , , , ,