Voorzieningenrechter Groningen 17 maart 2010 (Oldambt), LJN BM6685 (ECLI:NL:RBGRO:2010:BM6685)Voorzieningenrechter Groningen 17 maart 2010 (Oldambt), ECLI:NL:RBGRO:2010:BM6685, LJN
**BM6685**

In het (met name Groninger) spraakgebruik en het maatschappelijk verkeer is de naam ‘Oldambt’ sinds jaar en dag de aanduiding van een specifiek – oostelijk – gedeelte van de provincie Groningen. Waar dit derhalve een algemeen gangbare geografische aanduiding is, kan het bestanddeel ‘Oldambt’ niet worden gemonopoliseerd.
Ten aanzien van de combinatie van de bestanddelen ‘Oldambt’ en ‘gemeente’ is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de desbetreffende benaming naar haar aard toebehoort aan eiseres en dat eiseres in die zin meer rechten kan doen gelden op die naam dan gedaagde.
De omstandigheid dat de naam www.gemeenteoldambt.nl in handen is van een andere partij dan de gemeente Oldambt, levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter het reële gevaar op dat het publiek in verwarring wordt gebracht of wordt misleid omtrent de mogelijkheid met die naam toegang te verkrijgen tot officiële informatie van de gemeente Oldambt of omtrent de herkomst van aan te treffen informatie.De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat het bezitten van de domeinnaam is ingegeven door enige ideële gedachte aan de zijde van de vertegenwoordiger van gedaagde.
In de gegeven omstandigheden is voorshands voldoende aannemelijk dat gedaagde ten nadele van eiseres op parasitaire wijze heeft willen profiteren van het bezit van de bedoelde domeinnaam. Gedaagde heeft in die zin dan ook onrechtmatig gehandeld jegens eiseres.


Categorieën: Domeinnamenrecht, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , ,