Voorzieningenrechter Groningen 30 juni 2010 (donorkind), LJN BN3900 (ECLI:NL:RBGRO:2010:BN3900)Voorzieningenrechter Groningen 30 juni 2010 (donorkind), ECLI:NL:RBGRO:2010:BN3900, LJN BN3900

A, voormalig vrijwilliger van Stichting Donorkind Amsterdam richt Stichting Donorkind Groningen op en neemt digitale bestanden (mails en gegevens kan KID-donoren en KID-kinderen), website, domeinnaam en programmatuur mee.


Met betrekking tot auteursrecht: Ingevolge artikel 8 Auteurswet wordt een stichting die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als
maker er van te vermelden, als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Uit de overgelegde stukken blijkt dat op de website van Donorkind Amsterdam vermeld is dat het auteursrecht van de inhoud van die website bij Donorkind Amsterdam berust, en is verder geen natuurlijk persoon, zoals A, vermeld als maker.Met betrekking tot databankenrecht: Donorkind Amsterdam moet worden beschouwd als degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering en derhalve als producent in de zin van de Databankenwet moet worden aangemerkt. Voorshands is verder voldoende aannemelijk geworden dat de databestanden zijn verzameld onder verantwoordelijkheid van Donorkind Amsterdam en dat deze als rechtspersoon daarvan het investeringrisico en aansprakelijkheidsrisico draagt.


Met betrekking tot domeinnaam: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in casu sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de door de door Donorkind Amsterdam en Donorkind Groningen en A publiekelijk gebruikte namen, dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.
Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat beide stichtingen grotendeels dezelfde
activiteiten verrichten en zich richten tot hetzelfde publiek.
Bovendien is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik
van een vrijwel identieke naam door Donorkind Groningen en A niet denkbeeldig is dat de naam van Donorkind Amsterdam verwatert en haar aantrekkingskracht vermindert.
In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Donorkind Groningen en A door het gebruik van de naam “Donorkind Groningen” onrechtmatig jegens Donorkind Amsterdam handelt, waar vaststaat dat Donorkind Amsterdam haar naam eerder voerde dan Donorkind Groningen en A. Dat de registratie bij de SIDN van de desbetreffende domeinnaam op naam van A heeft plaatsgevonden danwel dat A de kosten daarvan heeft gedragen, doet daaraan niet af.


Categorieën: Auteursrecht, Databankenrecht, Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,