Voorzieningenrechter Groningen 4 november 2011 (Pagecentrum), LJN BU3475 (ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3475)Voorzieningenrechter Groningen 4 november 2011 (Pagecentrum), ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3475, LJN BU3475


Gedaagde had in 2010 voor een beurs een hal van eiser Pagecentrum gehuurd. Pagecentrum wil nu zelf die beurs organiseren. Gedaagde eist schadevergoeding en dreigt met negatieve publiciteit naar gemeente, bedrijfsleven en via sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde met het in de (sociale) media doen van de voorgenomen uitspraken op de wijze zoals omschreven, de grenzen van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid zal overschrijden. Door gedaagde te bezigen kwalificaties als diefstal, stelen en onrechtmatig ontberen voldoende feitelijke grondslag.Het doen van deze uitspraken zou derhalve in de gegeven omstandigheden onrechtmatig zijn jegens Pagecentrum.


Daar waar Pagecentrum heeft gevorderd gedaagde te gebieden om – naar de voorzieningenrechter begrijpt – zich in algemene zin te onthouden van het doen van uitlatingen die de naam van Pagecentrum in een kwaad daglicht kan stellen, zal die ruim geformuleerde vordering worden afgewezen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter staat het gedaagde vrij om verslag aan derden te doen van zijn ervaringen met Pagecentrum en deze wereldkundig te maken via (sociale) media. De begrippen afpakken en zelfverrijking zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarbij niet ontoelaatbaar zolang zij niet in de uitdrukkelijke context van wederrechtelijkheid of onrechtmatigheid worden gebruikt. Een belangenafweging valt thans dan ook in het voordeel uit van gedaagde. Hij handelt voorshands niet onrechtmatig door verslag te doen van zijn ervaringen met Pagecentrum, ook niet indien de teneur van die ervaringen een negatieve is. Toewijzing van deze ruim geformuleerde vordering zou e en ontoelaatbare inperking op de vrijheid van meningsuiting van gedaagde te weeg brengen en zou de waarborgen die in artikel 10 lid 2 EVRM zijn gesteld met voeten treden.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige daad, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , ,