Voorzieningenrechter Haarlem 1 september 2011 (ministerpresidentrutte.nl), LJN BR6505 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BR6505)Voorzieningenrechter Haarlem 1 september 2011 (ministerpresidentrutte.nl), ECLI:NL:RBHAA:2011:BR6505, LJN BR6505


Het feitelijk gebruik dat gedaagde maakt van de domeinnaam is dat hij de bezoekers van de website www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar andere websites, thans www.klokkenluideronline.nl. Hij doet dat om diverse vermeende misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen. Aldus schept hij voor bezoekers van de website www.ministerpresidentrutte.nl echter een verwarrende situatie. Zij verwachten immers informatie aan te treffen van de overheid over de minister-president. Gedaagde heeft voorts geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het noodzakelijk is om voor het doel dat hem voor ogen staat juist de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl te gebruiken en dat er voor hem geen andere mogelijkheden zijn om zijn gedachtegoed via internet te verspreiden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaan daarvoor voldoende alternatieven. Bij de hiervoor geschetste stand van zaken is vooralsnog aannemelijk dat gedaagde misbruik maakt van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl.


Naast misbruik van bevoegdheid is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter tevens sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde. Op de website www.klokkenluideronline.nl wordt onder meer gesuggereerd dat diverse (meer of minder bekende) personen zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn bij zeer ernstige misdrijven. Wat de status is van de uitlatingen op www.klokkenluideronline.nl is in dit kort geding niet aan de orde. Het enkele feit dat gedaagde de bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop gedaagde gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter nog op dat, indien gedaagde de bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl niet zou doorgeleiden naar een andere website, maar de domeinnaam slechts zou vasthouden om de Staat te beletten deze te registreren, eveneens sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. In die situatie zou gedaagde de bevoegdheid de domeinnaam te registreren immers uitoefenen met geen ander doel dan de Staat te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Dat laatste zou ook aan de orde zijn indien gedaagde de domeinnaam zou hebben geregistreerd met het enkele oogmerk die te zijner tijd met winst aan de Staat – en daarmee ten koste van de gemeenschap – te verkopen.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , , , , ,