Voorzieningenrechter Haarlem 12 december 2009 (electro-online), LJN BK6883. (ECLI:NL:RBHAA:2009:BK6883)
Voorzieningenrechter Haarlem 12 december 2009 (electro-online), LJN BK6883. (ECLI:NL:RBHAA:2009:BK6883)

Maakt eerder geregistreerde domeinnaam inbreuk op oudere handelsnaam? Eiser verwijt gedaagde dat deze met het gebruik van de (eerder) door gedaagde geregistreerde domeinnaam inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van eiser. Door de domeinnaam bezet te houden, handelt gedaagde bovendien onrechtmatig, aldus eiser. De voorzieningenrechter stelt eerst vast dat er sprake is van gebruik van de domeinnaam als handelsnaam, om vervolgens te concluderen dat dat gebruik in casu inbreuk op de oudere handelsnaam van eiser maakt, omdat er – gezien de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de overeenkomstige markt – verwarringsgevaar is te duchten. De vordering tot staken en gestaakt houden van gebruik domeinnaam wordt slechts toegewezen voor bedrijfsmatig gebruik voor dezelfde activiteiten als die van eiser. De vordering tot re-routen en overdragen van de domeinnaam wordt afgewezen, nu van ‘hinderlijk blokkeren’ of van ‘domain name grabbing’ geen sprake is omdat gedaagde de domeinnaam heeft geregistreerd vóórdat eiser zijn handelsnaam ging voeren.


Categorieën: nocategory