Voorzieningenrechter Haarlem 18 januari 2011 (Het Kootertje), LJN BP1787 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BP1787)Voorzieningenrechter Haarlem 18 januari 2011 (Het Kootertje), ECLI:NL:RBHAA:2011:BP1787, LJN BP1787

Ouder van kind klaagt over kinderdagverblijf middels recensie op Google maps. Echter, beschuldigingen worden niet aannemelijk gemaakt, en zijn daarom in beginsel als onrechtmatig tegenover Burchtpoort te beschouwen.
De ter zitting door gedaagde ingenomen stelling dat de gevolgen van de recensies uiterst klein zullen zijn, omdat deze niet door een groot publiek zullen worden geraadpleegd, doet aan die conclusie geen afbreuk. De “Google Maps-internetpagina’s” betreffen immers geen afgeschermde domeinen, waaruit volgt dat een ieder de mogelijkheid heeft van die recensies kennis te nemen. Daarbij komt dat Burchtpoort in deze recensies verwijten worden gemaakt die haar in de kern van haar zorgtaak raken. Het grote vertrouwen dat ouders (als potentiële klanten) in hun kinderdagopvangorganisatie (wensen te) hebben, kan door deze ongefundeerde recensies zonder meer ernstig worden aangetast. Zeker nu ondernemingen waar met kinderen wordt gewerkt in deze tijd onder een vergrootglas liggen, kan verwacht worden dat deze uitingen daarom ook buiten het internet gauw een eigen leven gaan leiden. Dit kan een negatieve beeldvorming met zich meebrengen, die funest kan zijn voor een onderneming als Burchtpoort. In het voorkomen van deze (imago)schade is tevens de spoedeisendheid van de vordering van Burchtpoort gelegen.
Ook het door gedaagde ter zitting gehouden betoog, dat Burchtpoort de recensies zelf had kunnen verwijderen, doet aan voormelde conclusie niet af. Het door de griffier ter zitting uitgevoerde onderzoek aan de genoemde “Google Map-pagina’s” heeft namelijk uitgewezen dat de daar geplaatste recensies niet direct en/of op eigen kracht te verwijderen zijn.


Categorieën: nocategory

Tags: , , , , , ,