Voorzieningenrechter Leeuwarden 15 februari 2012 (Ald Fryslân), LJN BV3785 (ECLI:NL:RBLEE:2012:BV3785)



Voorzieningenrechter Leeuwarden 15 februari 2012 (Ald Fryslân), ECLI:NL:RBLEE:2012:BV3785, LJN BV3785


In het interview met Omrop Fryslan heeft gedaagde Ald Fryslân beschuldigd van het verzaken van haar onderzoeksplicht naar de authenticiteit van aangeboden werk, zonder dat hij daarvoor een deugdelijke feitelijke onderbouwing heeft gegeven. De voorzieningenrechter oordeelt dat het belang van Ald Fryslân dat zij niet door openbare uitlatingen via onder meer kranten en internet wordt blootgesteld aan lichtvaardige beschuldigingen de doorslag geeft boven het belang van gedaagde dat hij zich in het openbaar kritisch en waarschuwend mag uitlaten over de handel in kunstwerken van wijlen zijn vader. Uit het vorenstaande volgt tevens dat de genoemde uitlatingen van gedaagde onzorgvuldig zijn en daarmee onrechtmatig jegens Ald Fryslân. De goede naam van Ald Fryslân is hierdoor geschaad.


Het in rechte afdwingen van (schriftelijke) excuses is niet mogelijk. Het al dan niet aanbieden van excuses aan een ander is een hoogstpersoonlijke (morele) keuze, waartoe niemand kan worden verplicht. Dat zou ook afdoen aan de waarde van de excuses.


Volgt veroordeling tot rectificatie in dagbladen en op de website van Omrop Fryslân.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,