Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 17 juni 2011 (Camilleri), LJN BQ8288 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8288)Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 17 juni 2011 (Camilleri), ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8288, LJN BQ8288

Gedaagde heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat hij slechts houder is vande domeinnaam www.camilleri.nl en dat hij geen enkele bemoeienis heeft met deinhoud van de website. Dit verweer wordt verworpen. Gedaagde wordt immers nietals redacteur, maar als exploitant van de website aangesproken. Gedaagde heeftniet betwist dat hij als houder van de domeinnaam de plaatsing van ongebalktefoto’s van eiser kan voorkomen. Wie de redactie van de website voert, doet dus hier niet ter zake.

De beantwoording van de vraag of mogelijke plaatsing van ongebalkte foto’s op dewebsite van gedaagde onrechtmatig is, ligt dan ook in het spanningsveld tussenhet recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op persoonlijke levenssfeer, waaronder de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam,anderzijds. Het antwoord op de vraag welke van deze beide rechten in hetconcrete geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval (Hoge Raad 18 januari 2008, NJ2008, 274). In het kader van de vereiste afweging acht de voorzieningenrechter in het bijzonder van belang dat aan eiser de status van bedreigde getuige is verleenden dat hij is opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma. Dit betekent immers dat niet kan worden uitgesloten dat door het plaatsen van ongebalktefoto’s op de website van gedaagde de veiligheid van eiser ernstig in gevaarwordt gebracht. Het argument van gedaagde dat het portret van eiser reeds sinds12 maart 2009 voor een ieder beschikbaar is geweest via het internet, isonvoldoende overtuigend, nu eiser in de rechtszaal alleen verschijnt als hij isvoorzien van een vermomming en in een separate ruimte, zodat het publiek hemniet kan zien. Aannemelijk is weliswaar dat zijn portret bij enkele van zijn’vijanden’ bekend is, maar dat geldt niet voor al zijn potentiële vijanden. Dateiser in het verleden ook zelf contact met de media heeft gezocht, is nietrelevant, aangezien hij toen nog geen ‘kroongetuige’ was. In verhouding tot hetgewicht van het recht van eiser is dat van gedaagde naar het oordeel van devoorzieningenrechter gering. Gedaagde beroept zich op het publieke belang bijeen eerlijk gevoerd strafproces. De noodzaak om bij het plaatsen van foto’s ophet internet deze eerst van een balk te voorzien, vormt in dat verband slechts een geringe beperking van de vrijheid van meningsuiting, ook als het een journalistiekepublicatie betreft. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagde, indien hij toelaat datongebalkte foto’s van eiser op zijn website worden gepubliceerd, onrechtmatig jegens eiser zou handelen.


Categorieën: Foto's, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , , , ,