Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 2 juni 2010 (Eyeworks), LJN BM6729, met commentaar door Christiaan Alberdingk Thijm. (ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6729)
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 2 juni 2010 (Eyeworks), LJN BM6729, met commentaar door Christiaan Alberdingk Thijm. (ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6729)

Bij beschikking van 11 mei 2010, gegeven op het verzoekschrift tot het geven van een ex parte voorziening uit hoofde van artikel 1019e Rv van Eyeworks, heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank FTD bevolen, kort gezegd, de inbreuk op de auteursrechten van Eyeworks op het werk “Komt een vrouw bij de dokter” te staken en gestaakt te houden. Als grondslag voor haar verzoek heeft Eyeworks aangevoerd dat FTD inbreuk maakte op de intellectuele eigendomsrechten van Eyeworks door het exploiteren van een computerapplicatie die het derden mogelijk maakt het werk te downloaden van Usenet. FTD vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis het bij beschikking van 11 mei 2010 gegeven bevel opheft. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat FTD door haar handelwijze het auteursrechtelijk beschermde werk “Komt een vrouw bij de dokter” zonder toestemming van Eyeworks openbaar heeft gemaakt en dat opnieuw dreigt te gaan doen als het op 11 mei gegeven bevel zou worden opgeheven. Er is dan ook geen aanleiding het bevel op te heffen of de beschikking te herzien en de vorderingen van FTD zullen worden afgewezen.


Categorieën: nocategory, Usenet